หลักสูตรที่เปิดสอน เรียน อบรม สอบใบขับขี่รังสิต เรียนขับรถรังสิต เรียนขับมอไซด์ เรียนขับรถหัวลาก เรียนขับรถพ่วง สอนขับรถรังสิต สอนขับรถหัวลาก ท2 สอนขับรถพ่วง ท3 สอบใบขับขี่รังสิต

หลักสูตรที่เปิดสอน เรียน อบรม สอบใบขับขี่รังสิต สำหรับผู้ที่ต้องการ เรียนขับรถ พร้อมสอบใบขับขี่ไปด้วยเลย สามารถมาเรียนที่โรงเรีียนได้ เรียน พร้อมสอบ เมื่อนักเรียนเรียนจนครบหลักสูตร และสอบผ่าน ทางโรงเรียนจะออกหนังสือรับรอง เมื่อนักเรียนผ่านขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

  1. ผ่านการเรียนครบตามหลักสูตร 15 ชั่วโมงหรือครบตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด
  2. ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี เมื่อนักเรียนได้เข้าอบรมภาคทฤษฎี จนครบตามที่กำหนดในแต่ละหลักสูตร ก็จะมีสิทธิเข้าสอบภาคทฤษฎี
  3. ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ                    

ทางโรงเรียนจะออกหนังสือรับรอง ตามหลักสูตรที่เปิดสอน สามารถนำไปยื่นประกอบคำขอรับใบอนุญาตขับขี่ตามหลักสูตรที่ได้สมัครเรียนกับทางโรงเรียน ได้ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือ

เรียนขับรถยนต์พร้อมอบรมสอบใบขับขี่15 ชั่วโมง

หลักสูตรที่เปิดสอน สอบใบขับขี่รถยนต์

เรียนขับรถจักรยานยนต์พร้อมอบรมสอบใบขับขี่15 ชั่วโมง

หลักสูตรที่เปิดสอน สอบใบขับขี่มอไซด์

เรียนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง ชนิดที่2 พร้อมอบรมสอบใบขับขี่30 ชั่วโมง

หลักสูตรที่เปิดสอน เรียนขับรถหัวลาก รถบรรทุก

 

เรียนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง ชนิดที่3 (รถลากจูง) พร้อมอบรมสอบใบขับขี่ 26 ชั่วโมง

หลักสูตรที่เปิดสอน เรียนขับรถพ่วง