Course

iDrive at Rangsit
หลักสูตรที่เปิดสอน เรียน อบรม สอบใบขับขี่รังสิต
เรียนขับรถรังสิต เรียนขับมอไซด์ เรียนขับรถหัวลาก
เรียนขับรถพ่วง สอนขับรถรังสิต สอนขับรถหัวลาก ท2
สอนขับรถพ่วง ท3 สอบใบขับขี่รังสิต

เรียนขับรถยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่

อบรม 15 ชั่วโมง

เรียนขับรถจักรยานยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่

อบรม 15 ชั่วโมง

เรียนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง ชนิดที่ 2

พร้อมสอบใบขับขี่ อบรม 30 ชั่วโมง

เรียนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง ชนิดที่ 3 (รถลากจูง)

พร้อมสอบใบขับขี่ อบรม 26 ชั่วโมง

หลักสูตรที่เปิดสอน
เรียน อบรมสอบใบขับขี่รังสิต

เรียนขับรถรังสิต เรียนขับมอไซด์ เรียนขับรถหัวลาก เรียนขับรถพ่วง สอนขับรถรังสิต สอนขับรถหัวลาก ท2 สอนขับรถพ่วง ท3 สอบใบขับขี่รังสิต

หลักสูตรที่เปิดสอน เรียน อบรม สอบใบขับขี่รังสิต สำหรับผู้ที่ต้องการ เรียนขับรถ พร้อมสอบใบขับขี่ไปด้วยเลย สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ เรียน พร้อมสอบ เมื่อนักเรียนเรียนจนครบหลักสูตร และสอบผ่าน ทางโรงเรียนจะออกหนังสือรับรอง เมื่อนักเรียนผ่านขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

  1. ผ่านการเรียนครบตามหลักสูตร 15 ชั่วโมงหรือครบตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด
  2. ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี เมื่อนักเรียนได้เข้าอบรมภาคทฤษฎี จนครบตามที่กำหนดในแต่ละหลักสูตร ก็จะมีสิทธิเข้าสอบภาคทฤษฎี
  3. ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ                    

ทางโรงเรียนจะออกหนังสือรับรอง ตามหลักสูตรที่เปิดสอน สามารถนำไปยื่นประกอบคำขอรับใบอนุญาตขับขี่ตามหลักสูตรที่ได้สมัครเรียนกับทางโรงเรียน ได้ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือ

“เรียนขับรถยนต์พร้อมอบรมสอบใบขับขี่ 15 ชั่วโมง”