ใบอนุญาต มีอายุกี่ปี  คำตอบคือ 2 ปีแบบชั่วคราวเมื่อต่ออายุ แล้วจะได้เป็นแบบ 5 ปี   การขับรถยนต์บนท้องถนน เราต้องมีใบอนุญาต ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก  เพื่อเป็นใบเบิกทางว่าท่านนั้นสอบใบอนุญาตผ่านแล้ว และสามารถขับรถยนต์ได้อย่าง  เป็นไปอย่างมาตรฐานสากล  และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นที่จะเกิดอุบัติเหตุ  บนท้องถนนเกิดขึ้นด้วย  ถ้าเกิดกฎหมายเป็นใครก็ได้ขับขี่บนท้องถนนโดยไม่มีใบอนุญาต รับรองว่า  เละเทะแน่นอน  คนขับขี่หวาดเสียว ไม่ปลอดภัย  เกิดอุบัติเหตุเยอะขึ้นบนท้องถนน   การมีใบอนุญาตเพื่อควบคุมคุณภาพคนที่สามารถขับรถยนต์ได้  ปัจจุบันใบอนุญาตมีแบบชั่วคราว คือ 2 ปี   ถ้าต่ออายุ จาก 2 ปี  จะได้ใบอนุญาต แบบ 5 ปี มาใช้งาน    สำหรับแบบใบอนุญาต 5 ปี  เราสามารถต่ออายุภายใน 90 วันได้   ถ้าหมดอายุ เกิน 1 ปี  แต่ไม่เกินภายใน 3ปี  ต้องมีการสอบข้อเขียนให้ผ่านใหม่ 50ข้อ เพื่อทบทวน กฎจราจร และระเบียบข้อความรู้ทางการขับรถยนต์ ที่ควรทราบ   แต่ถ้าหมดอายุ เกิน 3 ปี จะต้องเพิ่ม ทั้งสอบข้อเขียน และ สอบภาคปฏิบัติ ขับรถใหม่หมด  เพราะ เหมือนไม่ได้ขับรถมานาน  จะต้องมาทบทวน  สอบใหม่หมด  บางท่านอาจจะ  ไมไ่ด้ขับนานจนสอบไม่ผ่านได้ในครั้งแรกก็เป็นไปได้   

ใบอนุญาต มีอายุกี่ปี

 

เอกสารที่ต้องใช้ต่ออายุใบอนุญาต

ใบอนุญาตรถยนต์ตัวจริง

บัตรประชาชนตัวจริง

 

ใบอนุญาต มีอายุกี่ปี  ใบอนุญาตมีอายุกี่ปี 2565

ใบอนุญาต มีอายุ 2 ปีแบบชั่วคราว เมื่อต่ออายุแล้ว จะได้เป็นแบบ 5 ปี

 

ใบอนุญาตมีอายุ 10 ปี ใบอนุญาตมีอายุ 12 ปี

หลายท่านสังเกตุเห็นว่า  ปีที่ได้รับใบอนุญาติ  กับปีที่หมดอายุ  จะมีอายุ 10 ปี +    หลายท่านสงสัยว่าใบอนุญาตนี้มีอายุ 10 ปี  ใช่ไหม   คือถ้านับจากที่ท่านออกใบอนุญาตครั้งแรก  ใช่  แต่ท่านมีการต่อใบอนุญาตมาแล้ว 1 ครั้ง  ต่อใบอนุญาตครั้งนึงใช้ 5 ปี  ทำให้อายุ ห่างกัน 10 ปี

 

ใบอนุญาตชั่วคราว 1 ปี

ปัจจุบันไม่มีแล้ว ได้เปลี่ยนเป็นใบอนุญาตชั่วคราว 2 ปีแล้วตั้งแต่ 23 มีนาคม 2558

 

ใบอนุญาตส่วนบุคคล ขับรถอะไรได้บ้าง

สามารถขับขี่ขนส่งส่วนบุคคล  หรือสำหรับ โดยสารส่วนตัวได้  ขนส่งส่วนบุคคลจะต้องไม่เกินน้ำหนัก 1,600 กิโลกรัม และไม่ได้เป็นแบบที่ต้องรับจ้าง