เรียนขับรถยนต์ ราคา มิตรภาพหลักสูตรสอนขับรถยนต์ 15 ชั่วโมง

เรียนขับรถยนต์ ราคา ถูกหลักสูตรสอนขับรถยนต์ 15 ชั่วโมง  พร้อมสอบใบขับขี่

มีให้เลือกทั้งสอนขับรถเกียร์ออโต้ และ สอนขับรถเกียร์ธรรมดา** พร้อมสอบขับขี่ เรียนขับรถ ได้ที่โรงเรียน ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ***

เรียนชับรถยนต์พร้อมใบขับขี่

หลักสูตรสอนขับรถยนต์ อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป คุณสมบัติตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้นของผู้สมัครเรียน ดังนี้

การทดสอบปฏิกิริยา
ทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า 3 ครั้ง ในระยะเวลา น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0.75 วินาที หากสามารถทำได้ สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
การทดสอบสายตา
ทดสอบสายตาทางกว้าง ถ้าผู้เข้ารับการทดสอบสามารถมองเห็นทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นมุม กว้างข้างละตั้งแต่ 75 องศา สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
การทดสอบสายตาทางลึก ให้ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.5 – 3.5 เมตร รวม 3 ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่กำหนดไม่เกินกว่า 1 นิ้ว สองในสามครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
การทดสอบสายตาบอดสี ให้ผู้ทดสอบดูสีเขียว สีแดง สีเหลือง จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นทดสอบในระดับสายตาระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร ให้ผู้เข้ารับการทดสอบอ่านสีตามเจ้าหน้าที่กำหนดสีละ 3 ครั้ง หากอ่านได้ถูกต้อง สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
หลักฐานการรับสมัคร
บัตรประจำตัวประชาชน
รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
กำหนดการฝึกอบรมหัดขับรถยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ 15 ชม.
ภาคทฤษฎี (รวม 5 ชั่วโมง)
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
สัญญาณและเครืองหมายจราจร
การขับขี่ตามกฏหมายจราจร
การขับขี่อย่างปลอดภัย
เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย
มารยาทในการขับขี่
ความรู้ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ อุบัติเหตุ
ติวข้อสอบทฤษฏี