ใบขับขี่ ท.2 ขับรถอะไรได้บ้าง

ใบขับขี่ ท.2 ขับรถอะไรได้บ้าง

โรงเรียนสอนขับรถบรรทุก เรียนขับรถบรรทุกใบขับขี่  ท.2 ขับรถอะไรได้บ้าง

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกับคำว่า "ประเภทของใบอนุญาต" และ "ชนิดของใบอนุญาต" ก่อน

ชนิดของใบอนุญาต

ชนิดที่ 1 สำหรับรถที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกันไม่เกิน 3500 กิโลกรัม หรือ รถขนส่งผู้โดยสารไม่เกิน 20 คน เช่น รถตู้ รถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ รถแท็กซี่ เป็นต้น

ชนิดที่ 2 สำหรับรถที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกันเกิน 3500 กิโลกรัม หรือ รถขนส่งผู้โดยสารเกินกว่า 20 คน เช่น รถบรรทุก 10 ล้อ รถทัวร์ รถโดยสารขนาดใหญ่

ชนิดที่ 2 สามารถใช้แทนชนิดที่ 1 ได้ นั่นจึงหมายถึงว่า ชนิดที่ 2 สามารถใช้ขับรถประเภท 1 ได้ด้วย

ประเภทของใบอนุญาต แยกเป็น 2 ประเภทคือ  ประเภทส่วนบุคคล ตัวย่อบนบัตร "บ"  และ ประเภททุกประเภท ตัวย่อบนบัตร "ท"

"บ" ประเภทส่วนบุคคล สามารถใช้ขับรถประเภทส่วนบุคคล รถบริษัท โดยมากจะเป็นป้ายทะเบียนพื้นสีขาว

"ท" ประเภททุกประเภท สามารถใช้ขับรถประเภทส่วนบุคคลและสาธารณะ ทั้งป้ายพื้นขาว และ พื้นเหลือง

ดังนั้น  ใบขับขี่ ท.2 ขับรถอะไรได้บ้าง  ท.2 จึงหมายถึง ใบอนุญาตที่สามารถขับรถได้ ทุกประเภท ทั้งส่วนบุคคลและสาธารณะ ใช้แทน ใบขับขี่รถยนต์ ได้ด้วย ส่วนตัวรถก็เป็นรถที่สามารถบรรทุกน้ำหนัก ได้มากกว่า 3500 กิโลกรัม หรือ น้อยกว่า และบรรทุกคน ได้มากกว่า 20 คน หรือน้อยกว่า เช่น รถแท็กซี่ รถตู้ รถยนต์ รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 10 ล้อ และอื่นๆยกเว้น รถลากจูง รถจักรยานยนต์ รถสามล้อ

สำหรับผู้ที่ขอใบขับขี่ ท2 จะต้องสอบใบขับขี่บ.2 ก่อน แต่ผู้ที่ขอ ใบขับขี่ท2 จะต้องเคยมีใบขับขี่รถยนต์ มาก่อน หากไม่เคยมีใบขับขี่รถยนต์มาก่อน จะต้องเรียนด้วยหลักสูตรการ สอนขับรถ ที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก หรือ สอนขับรถบรรทุกจำนวน 41 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์มาแล้ว จะเรียนแค่หลักสูตรการ สอนขับรถ ที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก หรือ สอนขับรถบรรทุกจำนวน 30 ชั่วโมง โดยไม่จำเป็นต้องเรียนวิชาพื้นฐานการขับรถยนต์ เมื่อเรียนขับรถบรรทุก ที่โรงเรียนสอนขับรถ ทางโรงเรียนจะออกใบรับรอง เมื่อไปทำการยืนที่ขนส่ง ทางขนส่งจะออกจดหมายไปยังสำนักงาน หลังจากนั้นจะต้องไปทำการตรวจประวัติอาชญากรรม ที่กองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเมื่อได้รับหนังสือตรวจประวัติให้ไปทำการเปลี่ยนใบขับขี่บ.2 เป็น ใบขับขี่ท.2 ก็จะสามารถ ขับรถสาธารณะได้ โดยผู้ขอใบอนุญาต จะต้องมี คุณสมบัติ ดังนี้ คือจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่มีคุณสมบัติหรือ ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา46  "เป็นผู้ที่ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ หรือความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดต่อชีวิตความผิดต่อร่างกาย ความผิดต่อเสรีภาพความผิดฐานยักยอก ความผิดฐานรับของโจร และ ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ กระทำโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี" (ชาวต่างชาติจะไม่สามารถทำใบขับขี่ท.2 ได้ จะทำใบขับขี่รถบรรทุก บ.2 ได้เท่านั้น)

เมื่อผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่รถบรรทุก ท.2 ได้ทำเรื่องขอตรวจประวัติอาชญากรแล้ว จะต้องทำการรอผลการ ตรวจสอบประวัติอาชญากรประมาณ 30-45วัน เมื่อได้รับผลการตรวจสอบประวัติและปรากฎว่าไม่พบประวัติอาชญากรรม ก็ไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งที่ยื่นเรื่องไว้ และไปทำเรื่องชำระเงินค่าธรรมเนียมการทำบัตร และนำใบเสร็จรับเงิน ไปพิมพ์ใบอนุญาตขับรถ ที่ช่องทำบัตร หลังจากนั้นก็ทำการถ่ายรูป และรับใบขับขี่ท.2 ได้เลย

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบใบขับขี่รถ ท4

สอบใบขับขี่รถ ท4 สำหรับการขับรถบรรทุกวัตถุอันตราย

ผู้ขับรถบรรทุกวัตถุอันตรายทุกรายต้องมี ใบขับขี่รถ ท4 หรือเรียกแบบเป็นทางการว่าใบอนุญาตขับ รถชนิดที่ 4  เท่านั้น คือ ใบอนุญาตขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย  ผู้ขับขี่รถบรรทุกวัตถุอันตรายที่ไม่มีใบขับขี่รถ ท4  จะมีความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ นอกจากนี้ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหากเกิดอุบัติเหตุด้วย

สำหรับผู้ที่ต้องการขอ สอบใบขับขี่รถ ท4 จะต้องทำอะไรบ้าง มีเงื่อนไข ดังนี้

  1. ผู้ขอรับใบขับขี่รถท4 จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
  2. ต้องมีการ ทำใบขับขี่รถท3 หรือ สอบใบขับขี่ท3 (รถที่ใช้สําหรับลากจูงรถอื่น หรือล้อเลื่อนที่บรรทุกสิ่งของชนิดที่ 3) มาก่อนแล้ว
  3. ต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากร และจะต้องไม่มีโทษจําคุก หรือหากมีจะต้องพ้นโทษมาแล้วเกิน 3 ปี
  4. ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  5. ผ่านการอบรมจํานวน 6 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาการอบรมได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ UN กําหนดไว้

นอกจากนี้ ผู้ขอรับใบขับขี่ ท4 จะต้องสอบข้อเขียน วิชาความรู้ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย จำนวน 30 ข้อ ผู้รับการทดสอบ จะต้องทำคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60% จึงจะถือว่าผ่านการสอบ โดยเนื้อหาที่ออกข้อสอบ หลักๆจะเป็นเรื่องของป้ายและสัญญลักษณ์ ต้องเข้าใจในเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย ชนิดต่างๆ และต้องเข้าใจหลักการบรรทุกวัตถุอันตราย เมื่อสอบผ่านแล้วจะได้รับใบอนุญาต ท 4 โดยใบอนุญาตขับรถหรือ ใบขับขี่จะมีอายุ 3 ปี

ตัวอย่าง ป้ายสัญญลักษณ์ที่มักออกสอบ ท4 ที่นักเรียนจะต้องเข้าใจความหมาย (ติดตามในบทความต่อไป จะมาอัพเดทข้อสอบกัน)

ข้อสอบ ท 4 ป้ายต่างๆ

 

มีอะไรใหม่ในงาน BUS& TRUCK ’19 สำหรับผู้ขับรถบรรทุก ต้องมาดู

มีอะไรใหม่ในงาน BUS& TRUCK ’19 สำหรับผู้ขับรถบรรทุก ต้องมาดู

เรียนขับรถลำลูกกา

สายบรรทุกเชื่อว่าต้องอัพเดทกันแหละ​

ปีนี้ค่ายรถ​ bus​ ทำกันออกมามากหน้าหลายตา​ แต่ที่สะดุดตาคือรถ​ bus​ ที่เป็นอลูมิเนียม​ เท่มาก​ ทนการกัดกร่อนได้ดี​ นำไปวิ่งย่านชายทะเล​ ไม่ต้องกลัวความเค็มของน้ำทะเล

ส่วนหัวลาก​ มาโชวตัวเบนซ์​ ห้องโดยสารกว้างมาก​ เอาเป็นว่า​ นอนได้สบายกันเลย

ปีนี้รถไฟฟ้ากำลังมา​ ปีหน้าน่าจะเป็นเรื่ิองธรรมดาแล้วแหละครับ​ อย่ารถโฟคลิป​ ตัวใหม่ของ​ scg ก็ใช้ไฟฟ้าแล้ว​ ช๊าต​ 1​ ชม​ ใช้ได้ทั้งวันครับ

นอกจากนี้ที่เห็นเน้นกัน ก็เรื่องระบบเพิ่มความปลอดภัย ในรถโดยสารสาธารณะต่างๆ เช่น พวกลุ่มรถมินิบัส ที่คาดหวังจะมาเพิ่ม ส่วนแบ่งตลาด จากกลุ่มรถตู้โดยสารสาธารณะ ที่มีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่ารถตู้โดยสารสาธารณธทั่วไป มีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในทุกที่นั่ง ใช้ระบบเบรก ABS และเพิ่มทางออกฉุกเฉินเป็น 2 ทาง

ก็มาอัพเดทให้ครับ​ เพราะเราเป็นโรงเรียนสอนขับรถบรรทุก​ รถพ่วง​ ที่ดีที่สุด​ เราจึงติดตามข่าวสารตลอดเวลา​ และอัพเดทให้นักเรียนได้ทราบสม่ำเสมอครับ

ขอบคุณ​ครับ​ ถูกใจช่วยกดไลค์​ กดแชร์ครับ

#หลักสูตร ท.3 พร้อมติว ท.4 สำหรับสายบรรทุก สายพ่วง ที่ต้องการไปให้สุดเส้นทาง ยังไงก็ฝากติดตามข่าวสารต่างๆ และโปรโมชั่นดีๆ จาก โรงเรียนสอนขับรถ ไอไดรฟ์แอทรังสิต #เรียนขับรถรังสิต #เรียนขับรถคลองหลวง 1 2 3 4 #เรียนขับรถ คลอง 1 2 3  4 #สอนขับรถรังสิต #สอนขับรถลำลูกกา #ต่ออายุใบขับขี่รังสิต #ต่ออายุใบขับขี่ขนส่ง #เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ #สอนขับรถปทุมธานี #โรงเรียนสอนขับรถรังสิต #เรียนขับรถหัวลาก #สอบใบขับขี่ ท4