บริการอื่นๆ

บริการรับทำใบขับขี่สากล

สำหรับท่านที่มีใบขับขี่ไทยอยู่แล้ว ต้องการทำใบขับขี่สากลเพื่อนำไปใช้ต่างประเทศ ซึ่งสามารถใช้ได้กว่า 100 ประเทศทั่วโลก

เรามีบริการให้คำแนะจัดเตรียมเอกสารตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนรับใบขับขี่ โดยที่ไม่ต้องสอบอีก ลูกค้าสามารถส่งเอกสารทางอีเมลมาให้ตรวจสอบก่อนล่วงหน้า ใบอนุญาตที่ได้รับออกถูกต้องตามกฏหมาย ออกบัตรโดยกรมการขนส่งทางบก ใช้เวลาดำเนินการหลักจากเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว เสร็จประมาณ 1 วัน

เอกสารสำหรับยื่นขอใบขับขี่สากล ดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ถ่ายมาให้ชัดเจน
2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ที่ยังไม่หมดอายุ)
3. สำเนาใบขับขี่แบบตลอดชีพ หรือแบบ 5 ปี (ที่ยังไม่หมดอายุ) ถ่ายมาให้ชัดเจน
4. รูปถ่ายสีหน้าตรง ถ่ายมาให้ชัดเจน
5. สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือใบเปลี่ยนชื่อ กรณีที่ชื่อในใบขับขี่กับหนังสือเดินทางไม่ตรงกัน

บริการรับทำใบขับขี่ไทย สำหรับชาวต่างชาติ

บริการให้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสาร และ อำนวยความสะดวกในการยืนขออนุญาต ทำใบขับขี่ไทย สำหรับชาวต่างชาติ