ทําใบอนุญาตจักรยานยนต์ ปี 2564 เป็นสิ่งจำเป็นมีขั้นตอน คุณสมบัติต่างๆดังนี้

ทําใบอนุญาตจักรยานยนต์ หรือใบอนุญาตมอเตอร์ไซด์ เป็นเอกสารที่จำเป็น เพื่อใช้ในการขับรถรถจักรยานยนต์บนถนนได้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งขั้นตอนไม่ใช่เรื่องยาก ซึ่งขั้นตอนการทำ คุณสมบัติ และต้องเตรียมอะไรบ้าง ใช้อะไรบ้างดูได้ดังนี้

 

ทําใบอนุญาตจักรยานยนต์ คุณสมบัติของผู้ที่จะขอเอกสารมีดังนี้

 

1.อายุต้องถึงเกณฑ์ที่กำหนด  ซึ่งสามารถดูได้ดังนี้ว่ามีอายุเท่าไหร่
1.1.อายุของผู้ขอใบอนุญาตรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลซึ่งมีขนาดความจุกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ซีซี และต้องอายุอย่างน้อย 15 บริบูรณ์ปีขึ้นไป
1.2.อายุผู้ขอใบอนุญาตรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
1.3.อายุผู้ขอใบอนุญาตรถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุอย่างน้อย 20 ปีบริบูรณ์

2.มีทักษะความสามารถในการขับรถจักรยานยนต์
3.มีความรู้ความจำได้ในเรื่อง ข้อบังคับการเดินรถที่ถูกต้องตามแบบฉบับของพระราชบัญญัติรถยนต์ และกฎหมายจราจรทางบก
4.ไม่เป็นผู้ที่พิการทางร่างกาย จนเล็งเห็นว่าไม่สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้อย่างปลอดภัย
5.ไม่มีโรคประจำตัว ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เล็งเห็นว่า อาจจะนำพาเป็นอันตรายขณะขับรถจักรยานยนต์บนท้องถนน
6.ไม่เป็นบุคคลิวิกลจริต เสียสติ หรือเกี่ยวกับจิตฟั่นเฟือน ซึ่งจะเป็นอันตราย
7.ไม่เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตชนิดเดียวกันมาก่อนแล้ว
8.ไม่เป็นผู้ที่ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตบนท้องถนน หรืออยู่ระหว่างถูกยึดใบอนุญาต

 

ทำใบอนุญาตรถจักรยานยนต์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

1.บัตรประชาชนตัวจริง หรือหนังสือเดินทาง Passport ฉบับจริงสำหรับชาวต่างชาติ และพร้อมด้วยสำเนาเอกสาร เซ็นรับรองถูกต้อง
2.ใบรับรองทางการแพทย์ ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นว่าบุคคลนี้ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และไม่ได้เป็นผู้วิกลจริต สติฟั่นเฟือน ใบรับรองแพทย์จะต้องออกก่อนวันขอยื่นคำขอใบอนุญาตไม่เกิน 1 เดือนเท่านั้น

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตรถจักรยานยนต์

ใบอนุญาตทําใบอนุญาตจักรยานยนต์ในการอบรมนั้นจะใช้เวลาประมาณ 5 ชม. สามารถจองการสอบอบรมได้กับทางโรงเรียนสอนขับรถไอไดรฟ์@รังสิต

โทร:

062-8977111

Line  : @idrive (มีแอดนำหน้า)

อีเมล: office.idrive@gmail.com

ที่อยู่ : 88 หมู่ 2 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120.

 

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยทดสอบดังนี้

-ทดสอบการมองเห็นสี ที่ใช้มองเห็นในสัญญาณจราจร
-ทดสอบสายตาทางกว้าง ซึ่งเป็นมุมกว้างตั้งแต่ 75 องศา ทดสอบทั้งด้านซ้ายและขวา
-ทดสอบสายตาทางลึก ทดสอบการมองเห็น ในระยะ 2.50-3.50 เมตรว่าเห็นชัดเจน
-ทดสอบการตอบสนองเคลื่อนไหว ปฏิกิริยาเท้า การใช้เบรค เพื่อหยุดรถโดยเร็ว

การอบรม อบรม ประมาณ 5 ชม. โดยการอบรม จะเป็นเกี่ยวกับกฎหมายที่ควรทราบ เทคนิคการขับรถที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ข้อควรระวัง หน้าที่ของผู้ขับรถ เป็นต้น

การสอบข้อเขียน จะสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับกฎจราจร และป้ายจราจร มีจำนวน 50 ข้อปรนัย ช้อยให้เลือก มีการตัดเกณฑ์การตัดสินที่ 45 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 90 ของข้อสอบ ในกรณีที่สอบไม่ผ่านนั้น สามารถมาสอบใหม่ได้ในเวลาภายใน 90 วันหลังจากวันสอบ

 

การสอบภาคปฏิบัติ โดยผู้ขับขี่ มี 5 ท่าดังนี้

-1. ขับตามเครื่องหมายจราจร
-2. ขับทรงตัวบนทางแคบๆ ทรงตัวโดยขาอยู่บนเครื่องไม่ให้เท้าแตะพื้นประมาณ 10 วินาที
-3.ขับผ่านทางโค้งแคบๆ รูปคล้ายตัว Z
-4.ขับผ่านโค้ง รูปคล้ายตัว S
-5.ขับซิกแซกไปมา มีสิ่งกีดขวางวางไว้ให้ผ่านให้ได้

 

ทําใบอนุญาตจักรยานยนต์ ชำระค่าธรรมเนียมและขอรับใบอนุญาต เมื่อมีการผ่านทั้งข้อสอบข้อเขียนและด้านปฏิบัติขับขี่แล้ว ให้มาชำระค่าธรรมเนียม ค่าคำขอ 5 บาท และ ค่าใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 100 บาท รวม 105 บาท

 

 

ทําใบขับขี่จักรยานยนต์