ต่อใบอนุญาตล่วงหน้า ต้องเตรียมการอย่างไรสอบอย่างไร ใช้ใบเอกสารอย่างไรบ้าง

 ต่อใบอนุญาตล่วงหน้า ใบอนุญาตมีการกำหนดอายุ มีวันหมดอายุ บุคคลผู้ขับขี่จะต้องไปต่ออายุใบอนุญาตเมื่อถึงเวลาที่ใกล้หมดอายุ  การต่อใบอนุญาตมีแบ่งรายละเอียดตามกรณีต่อไปนี้คือ

1.การจองคิวเพื่อต่อใบอนุญาต

2.การต่อขับขี่จาก 2 ปี ไปเป็น 5 ปี (เปลี่ยนจากชนิดชั่วคราว ไปเป็นชนิด 5 ปี)

3.การต่อใบอนุญาตจาก 5 ปี ไปเป็น 5 ปี (จากชนิด5 ปี ไปเป็นแบบเดิมชนิด 5 ปี)

ต่อใบอนุญาตล่วงหน้า

ใบอนุญาต ใบอนุญาตในการขับรถเป็นเอกสารสำหรับผู้ขับขี่รถทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ รถบรรทุกฯลฯ  ที่ขับออกมาตามถนน จะต้องมีการสอบใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย

        ทำใบอนุญาตได้ตอนอายุ

- ใบอนุญาตรถยนต์ และมอเตอร์ไซด์ ต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป

- ใบอนุญาตมอเตอร์ไซด์ชั่วคราว  สำหรับที่มีขนาดกระบอกสูบไม่เกิน 110 cc ต้องมีอายุ อย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป

-ใบอนุญาตรถจักรยานยนต์สาธารณะ  ทั่วๆไป  ต้องอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป

-ใบอนุญาตรถยนต์สาธารณธ  รถยนต์สามล้อสาธารณะ ต้องอายุมากกว่า 22 ปีขึ้นไป

-ใบอนุญาตรถบดถนน ,รถแทรกเตอร์ และประเภทอื่นๆ  ต้องอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป

เอกสารการต่อใบอนุญาตใช้ บัตรประชาชน ,ใบอนุญาตเดิม ,ใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับใบอนุญาต (เริ่ม 19 กพ. 64 เป็นต้นไป)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

1.การจองคิวเพื่อต่อใบอนุญาต

ผู้ที่จะดำเนินการจะต้องจองคิวทำใบอนุญาต และ เข้ารับการอบรมล่วงหน้า  ตามพ.ร.บ. รถยนต์  ทั้งการทำใบอนุญาตใหม่ และขอใบอนุญาตขับขี่ชนิดชั่วคราว  หรือถ้าต้องการต่ออายุใบอนุญาตประเภทต่างๆ ทำการจองผ่านทางออนไลน์ ,โทรศัพท์ หรือด้วยตัวเองได้

  • จองคิวต่อใบอนุญาตออนไลน์ อินเตอร์เน็ต เป็นวิธีที่นิยมกันมาก สามารถทำการได้โดย  ผ่านทาง  แอปพลิเคชั่นในมือถือชื่อ DLT Smart Queue  หรือจองทางเว็บไซด์ กรมขนส่งทางบกชื่อ dlt.go.th
  • จองคิวต่ออายุใบอนุญาตทางโทรศัพท์ เบอร์โทรตามสำนักงานขนส่งพื้นที่ต่างๆ
  • จองคิวต่ออายุใบอนุญาต ด้วยตนเอง ตามสำนักงานขนส่งพื้นที่ต่างๆ

 

2.ต่ออายุใบอนุญาตจาก 2 ปีไปเป็น 5 ปี

การขอใชใบอนุญาตจากชนิดชั่วคราว  ไปเป็นชนิด 5 ปี  จากชนิด2 ปีไปเป็น 5 ปี  มีวิธีการคือ หลังจากที่ทำใบอนุญาตครั้งแรก  แล้วมีการได้ใบอนุญาตชั่วคราวมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี  และการต่อใบครั้งต่อไปจะเป็นขอรับใบอนุญาตชนิด 5 ปี  มีหลักเกณฑ์คือ

คุณสมบัติของผู้ที่ทำการขอใบอนุญาตชนิด 5 ปี

1.มีการได้รับใบอนุญาตรถยนต์แบบชั่วคราว  ใบอนุญาตรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแบบชั่วคราว  หรือใบอนุญาตรถยนต์แบบสามล้อส่วนบุคคลแบบชั่วคราว  มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

2.เป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตราเลขที่ 46  เช่นไม่มีใบอนุญาตรถยนต์ชนิดเดียวกัน อายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  หรือไม่เป็นบุคคลผู้ที่ถูกยึด เพิกถอนใบอนุญาตรถ

3.ไม่เคยถูกพิพากษาให้ลงโทษ หรือถูกลงโทษถูกปรับ 2 ครั้งขึ้นไป ในกฎหมายความผิดในการขับรถ ตามข้างล่างนี้อย่างน้อย 1 อย่าง  เว้นแต่จะพ้นโทษแล้วในครั้งสุดท้าย  อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป  ดูกฎหมายความผิดข้างล่าง

-เมาสุรา เมาสิ่งเสพติด หรืออื่นๆ

-ฝ่าฝืนสัญญาณกฎหมายจราจร  เครื่องหมายจราจร

-ขับรถเร็วเกินอัตรา

-กีดขวางจราจร

-ขับรถไม่คำนึงความปลอดภัย

-ขับรถประมาท อาจจะเกิดอันตราย

4.ใบอนุญาตชั่วคราวไม่หมดอายุ เกิน 1 ปี   ถ้าเกิน ให้ทดสอบเพิ่มเติมไปได้

ต่อใบอนุญาตรถจาก 2 ปี ไปเป็น 5 ปี ต้องใช้เอกสาร

-ใบอนุญาตชั่วคราวที่เคยได้รับมาอย่างน้อย1 ปีขึ้นไป

-บัตรประชาชน

-ใบรับรองแพทย์ที่มีการออกก่อนวันยื่นทำเรื่องไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอน ต่อใบอนุญาตรถจาก 2 ปี ไปเป็น 5 ปี  ตรวจสอบเอกสาร และออกคำร้องขอ และทดสอบสมรรถภาพร่างกายดังนี้

-การมองเห็นสี ที่ใช้ในการขับรถ ว่าผิดเพี้ยนหรือไม่

-ทดสอบสายตาทางลึก  ทางกว้าง

-ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าและขา  การใช้เบรก

ค่าใช้จ่าย

ชำระค่าธรรมเนียม  ค่าคำร้อง 5 บาทค่าธรรมเนียมการขับขี่แต่ละประเภท  สมมมุติเป็นการขับขี่รถยนต์จะเสีย 500 บาท  ส่วนใบอนุญาตมอเตอร์ไซด์ เสีย 250 บาท ชำระแล้วถ่ายรูปติดบัตรใบอนุญาต

กรณีการ ต่อใบอนุญาตล่วงหน้า ให้เจ้าของรถ สามารถต่อได้ไม่เกิน 60 วัน

กรณีขาดต่อใบอนุญาตรถ ถ้าอายุเกิน 1 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3ปี  จะต้องมีการสอบข้อเขียนใหม่   ยกเว้นแต่ถ้าหมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไปให้ไปเพิ่มขั้นตอนอบรม,ทดสอบข้อเขียน และทดสอบการขับรถใหม่หมด

 

3.กรณีต่อใบอนุญาตจาก 5 ปีไปเป็น 5ปีเดิม

จะต้องเป็นผู้ได้รับรถยนต์ส่วนบุคคล  รถจักรยานต์ส่วนบุคคล สามล้อส่วนบุคคล รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร์  หรือรถชนิดอื่นอยู่แล้ว   และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการถือใบอนุญาต และต้องไม่หมดอายุ เกิน 1 ปี  ถ้าหมดอายุเกินต้องทดสอบคุณสมบัติเพิ่มเติม

การต่ออายุใบอนุญาตจาก5 ปีเดิมไปเป็น 5 ปีใหม่  ให้ใช้เอกสารใบอนุญาตเดิม หรืออีกอย่างคือใบแทน  บัตรประจำตัวประชาชน  และใบรับรองแพทย์ที่ออกก่อนวันยื่นไม่เกิน 1 เดือนเท่านั้น

ขั้นตอนการดำเนินการ  คือ  ตรวจสอบเอกสารและออกคำขอทดสอบสมรรถภาพทางกาย   การมองเห็นสีที่ใช้ในการขับรถยนต์  ทดสอบ สายตาทางลึก ทางกว้าง   ทดสอบปฏิกิริยาที่ขาและเท้า  การเหยียบเบรก   มีการอบรม 1 ชม. แล้วถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาต

ค่าใช้จ่าย รถยนต์ 505 บาท  และ มอเตอร์ไซด์  255 บาท  (ค่าคำร้อง 5 บาทรวมแล้ว)

ถ้าต้องการ ต่อใบอนุญาตล่วงหน้า  ให้ต่อไม่เกิน 90 วัน

ถ้าขาดต่อ  กรณีสิ้นอายุมากเกิน 1 ปี  แต่ไม่เกิน3 ปี  ให้สอบข้อเขียนใหม่ทั้งหมด

ถ้าขาดต่อมากเกิน 3 ปี  จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ สอบปฏิบัติขับรถใหม่หมด  และเอกสารต่อใบอนุญาตเซ็นชื่อรับรองทางการแพทย์ไม่เกิน 1เดือนเท่านั้น

 

กฎระเบียบในการเดินทางไปอบรมต่อใบอนุญาตมีดังนี้คือ

-มีการยื่นเอกสารตอนเช้า 7.45 น. – 8.30 น.  ถ้าเลยเวลาถือว่าสละสิทธิ์ต้องจองใหม่

-ทุพพลภาพ ติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

-แต่งกายสุภาพในวันที่นัดอบรม  ขาสั้น  กับรองเท้าแตะไม่ได้