ต่อใบอนุญาตมอเตอร์ไซค์ มีขั้นตอนไม่ยาก สามารถต่อได้ก่อนหมดอายุ 3 เดือน หรือ หลังหมดอายุได้

ต่อใบอนุญาตมอเตอร์ไซด์ ต้องเตรียมเอกสาร
1.บัตรประชาชน
2.ใบอนุญาตใบเดิม
3.ใบรับรองแพทย์ (เฉพาะผู้ต่ออายุใบอนุญาตจาก 2 ปีเป็น 5ปีเท่านั้น ส่วน 5 ปี เป็น 5 ปี ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์)
4.ถ้าเปลี่ยนชื่อ ,นามสกุล ,หรือที่อยู่อาศัยให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยน

ถ้าต่ออายุใบอนุญาตรถจักรยานยนต์แบบ 5 ปีไปเป็น 5 ปี ต่อก่อนล่วงหน้าหรือหมดอายุ ไม่เกิน 1 ปี ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ในการอบรมทดสอบ การเบรคเท้า ทดสอบสายตาทางกว้าง ลึก และทดสอบการบอดสี

ถ้าใบอนุญาตหมดอายุ เกิน 1 ปี ไม่เกิน 3 ปี ต้องสอบข้อเขียนใหม่ทั้งหมด แต่ไม่ต้องสอบขับรถใหม่

ถ้าใบอนุญาตหมดอายุ เกิน 3 ปี ต้องสอบทั้งข้อเขียนและสอบขับรถใหม่ พร้อมยื่นใบรับรองแพทย์และเอกสารอื่นๆประกอบ

 

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตรถจักรยานยนต์ มี ได้ 2 วิธีใหญ่ๆ
1.อบรมผ่านออนไลน์ ใบอนุญาต

2.อบรมที่สำนักงานขนส่ง หรือที่โรงเรียนของเรา

2.1.ไปตามสถานที่นัด และรับบัตรคิว
2.2. ทดสอบร่างการ ตาบอดสี สายตาทางลึก กว้าง และปฏิกิริยาทางเท้า

2.3.อบรมประมาณ 1 ชม.
2.4.ชำระเงิน
ค่าใช้จ่ายในการต่อใบอนุญาต 2 ปี รวม 105 บาท ( ค่าใบอนุญาต + ค่าคำขอ)
ค่าใช้จ่ายในการต่อใบอนุญาต 5 ปี รวม 255 บาท ( ค่าใบอนุญาต + ค่าคำขอ)
ถ่ายรูป ทำใบอนุญาต

 

ต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์