ต่อใบอนุญาตต้องใช้ใบรับรองแพทย์ กรมขนส่งทางบกได้มีการออกกฎหมายระบุไว้ว่า การต่อใบอนุญาต หรือทำใบอนุญาต ต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบ เป็นหลักฐาน เป็นการแสดงว่าผู้ขับขี่ต้องไม่มีโรคประจำตัว หรือมีอาการ ที่ทำให้ รู้สึกว่าเป็นอันตรายในการขับขี่รถยนต์ และต้องไม่มีจิตวิปริต ที่ส่งผลต่อการขับขี่รถยนต์ และเนื่องจากวัยการขับขี่ของผู้ขับขี่ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อายุมากขึ้นอาจจะส่งผลต่อการขับขี่ ซึ่งจะต้องให้แพทย์เป็นผู้เช็คอาการ ประเมิน และออกใบรับรอง เพื่อเป็นเอกสารประกอบการขอใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป โดยใช้แบบฟอร์มดังข้างล่างนี้

 

ต่อใบอนุญาตต้องใช้ใบรับรองแพทย์

 

ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ส่วนที่ผู้ขอรับรองสุขภาพด้วยตนเอง เช็คเรื่อง โรคประจำตัว ,เคยมีอุบัติเหตุ หรือผ่าตัดหรือไม่ ,เคยเข้ารักษาในโรงพยาบาลอะไรไม ,มีประวัติการเป็นโรคลมชักไหม ,ประวัติอื่นๆที่สำคัญ
กับ
ส่วนของแพทย์ในการตรวจรับรอง เช็คเรื่อง ตรวจความดันโลหิต ปรอทชีพจร ,เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฎ อาการ ที่รู้สึกว่าเป็นที่รังเกียจแก่สังคมไหม ,เป็นวัณโรคในระยะอันตรายหรือไม่ ,เป็นโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจสังคมไหม ,อื่นๆ หรือโรคทางจิตเวชที่ร้ายแรง

โดยแพทย์จะเป็นคนสรุปและลงความเห็นเองว่าเห็นสมควร ให้สามารถออกใบอนุญาต หรือต่อใบอนุญาตได้หรือไม่ แพทย์จะเล็งเห็นถึงความสามารถในการขับขี่ของผู้ที่จะขอใบอนุญาตนั้น เพื่อไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคม เกิดผู้ขับขี่เกิดอาการทางโรคขึ้นมาตอนขับขี่ อาจจะเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ส่งผลเสีย ต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน ต่อผู้ขับขี่เอง และผู้ที่ใช้ถนน ด้วย

ซึ่งใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ออกให้มีผลใช้ 1 เดือน ต้องเอาใบรับรองไป ทำใบอนุญาตภายใน 1 เดือนเท่านั้น

และนอกจากนี้ ยังมีอีก 3 โรค สำคัญ ที่ไม่ควรขับรถ ได้แก่เบาหวาน , ความดัน และลมชัก ซึ่งอยู่ในขั้นตอนพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

และจะต้องมีการ ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ทดสอบการมองเห็นสี ตามที่กำหนด ,ทดสอบสายตาทางลึก ,ทางกว้าง ,ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า

นอกจากนี้ ผู้ขับขี่ รถมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 400 ซีซี จะต้องผ่านการอบรม และทดสอบการขับขี่ตามเกณฑ์ เพื่อเป็นความสามารถในการขับขี่

ต่อใบอนุญาตต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ไหม 2565 ขอตอบตรงนี้ว่าต้องใช้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

 

ใบรับรองแพทย์ ต่อใบอนุญาต มีอายุกี่วัน

มีผลแค่ 30 วันเท่านั้น (หรือ1 เดือน) ถ้าออกใบรับรองแล้วต้อง ไปทำเรื่องต่อใบอนุญาตภายใน 30 วัน

 

ใบรับรองแพทย์ใบอนุญาตใช้ตอนไหน

ใช้ตอนขอใบออกใบอนุญาติการขับขี่รถยนต์ หรือต่อใบอนุญาตรถยนต์

 

ต่อใบอนุญาต 5 ปี เป็น 5 ปี ใช้ใบรับรองแพทย์ไหม

จำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์

 

ใบรับรองแพทย์ ต่อใบอนุญาตขอที่ไหน

จะต้องเป็นแบบฟอร์มทางกรมขนส่งทางบกกำหนด ขอได้ที่แพทย์สภา โรงพยาบาลต่างๆ หรือคลินิค ทั่วๆไป แจ้งว่าทำใบรับรองแพทย์ เพื่อทำการสำหรับทำใบอนุญาต

 

เครดิต

https://www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=2816