ต่อใบขับขี่นานไหม

ต่อใบขับขี่นานไหม ในยุคสมัยนี้การต่อใบขับขี่เป็นเรื่องง่ายใช้เวลาไม่นานนัก ใช้เวลาภายใน วันเดียวเท่านั้น  คุณสามารถ จองผ่านระบบแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue  และทำการอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ DLT-elearning  เมื่อคุณอบรมจนจบ  ให้คุณบันทึกหน้าจอ ของคุณ  แล้วนำไปยื่น  ให้เจ้าหน้าที่กรมขนส่งทางบก เพื่อนัดหมายในการทำใบขับขี่ต่อไป  

 

ทำใบขับขี่ให้คุณเตรียมเอกสารดังนี้คือ

1.บัตรประชาชนตัวจริง ของคุณ

2.ใบรับรองแพทย์ สำหรับต่อใบขับขี่  โดยอายุที่ขอไม่เกิน 1 เดือน

 

ขั้นตอนการทำใบขับขี่คือ

1.จองคิวต่อใบขับขี่ผ่านแอพ DLT Smart Queue 

2.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ทดสอบตาบอดสี ,สายตาทางกว้าง ทางลึก ,ความไวปฏิกิริยาเท้า)

3.ทำการอบรม 5 ชั่วโมง

4.สอบข้อเขียน  และ  ทำการจองคิวเพื่อสอบภาคปฏิบัติ

5.สอบภาคปฏิบัติการขับรถ

 

ต่ออายุ จาก ใบขับขี่ 5 ปีไปเป็น 5 ปี  และ เปลี่ยนใบขับขี่จาก 2 ปี (แบบชั่วคราว)ไป เป็น 5 ปี  ต่อใบขับขี่หมดอายุ

ใช้ใบขับขี่ตัวเก่า  ,บัตรประชาชนตัวจริง ,ใบรับรองแพทย์เพื่อระบุว่าปกติ  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือไม่มีโรคประจำตัวอันตรายร้ายแรงต่อการขับขี่  อายุใบรับรองแพทย์ 1 เดือน

 

ขั้นแรกให้คุณ อบรมผ่านระบบ e-Learning  ได้ทางเว็บไซต์ https://www.dlt-elearning.com/Home  

 

ขั้นสอง ให้คุณ จองคิว ผ่านระบบ DLT Smart Queue   ในแอปพริเคชั่น   มือถือ

 

ขั้นสามมาตามนัด  แล้ว ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 

ขั้นสี่  ทำเรื่องออกใบอนุญาติการขับขี่  

 

ค่าธรรมเนียม รถยนต์ 505 บาท

ค่าธรรมเนียม รถจักรยานยนต์ 255 บาท

 

 

หมายเหตุ  

คุณสามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ 90 วัน  

 

หากขาดต่ออายุเกิน 1 ปี จะต้องทำการอบรมใหม่ 2 ชั่วโมง และทำการทดสอบข้อเขียนใหม่

 

หากขาดต่อเกิน 3 ปี จะต้องทำการอบรมใหม่ 2 ชั่วโมง ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถภาคปฏิบัติใหม่

 

ต่อใบขับขี่นานไหม   สามารถทำเรื่องเสร็จภายในวันเดียว ใช้เวลาไม่นานมาก  

 

 ใบรับรองแพทย์  จำเป็นต้องใช้  มีผลบังคับใช้ เมื่อตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  ขอรับและขอต่อใบขับขี่  ทุกประเภทต้องใช้  ประกาศกฎกระทรวงคมนาคม

 

แต่ถ้าคุณสะดวกต่อบริการ  กับเอกชน แนะนำไอไดร์ฟรังสิต สามารถเรียนขับรถ พร้อมออกใบขับขี่  หรือถ้ามีใบขับขี่อยู่แล้วสามารถต่อใบขับขี่ได้  เปิดทุกวัน  ไม่มีวันหยุด

เครดิต https://www.thansettakij.com/general-news/510177

 

ต่อใบขับขี่นานไหม

 

ต่อใบขับขี่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

ต่อใบขับขี่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ กรมขนส่งทางบกได้มีการออกกฎหมายระบุไว้ว่า การต่อใบขับขี่ หรือทำใบขับขี่ ต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบ เป็นหลักฐาน เป็นการแสดงว่าผู้ขับขี่ต้องไม่มีโรคประจำตัว หรือมีอาการ ที่ทำให้ รู้สึกว่าเป็นอันตรายในการขับขี่รถยนต์ และต้องไม่มีจิตวิปริต ที่ส่งผลต่อการขับขี่รถยนต์ และเนื่องจากวัยการขับขี่ของผู้ขับขี่ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อายุมากขึ้นอาจจะส่งผลต่อการขับขี่ ซึ่งจะต้องให้แพทย์เป็นผู้เช็คอาการ ประเมิน และออกใบรับรอง เพื่อเป็นเอกสารประกอบการขอใบขับขี่ ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป โดยใช้แบบฟอร์มดังข้างล่างนี้

 

ต่อใบขับขี่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

 

ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ส่วนที่ผู้ขอรับรองสุขภาพด้วยตนเอง เช็คเรื่อง โรคประจำตัว ,เคยมีอุบัติเหตุ หรือผ่าตัดหรือไม่ ,เคยเข้ารักษาในโรงพยาบาลอะไรไม ,มีประวัติการเป็นโรคลมชักไหม ,ประวัติอื่นๆที่สำคัญ
กับ
ส่วนของแพทย์ในการตรวจรับรอง เช็คเรื่อง ตรวจความดันโลหิต ปรอทชีพจร ,เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฎ อาการ ที่รู้สึกว่าเป็นที่รังเกียจแก่สังคมไหม ,เป็นวัณโรคในระยะอันตรายหรือไม่ ,เป็นโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจสังคมไหม ,อื่นๆ หรือโรคทางจิตเวชที่ร้ายแรง

โดยแพทย์จะเป็นคนสรุปและลงความเห็นเองว่าเห็นสมควร ให้สามารถออกใบขับขี่ หรือต่อใบขับขี่ได้หรือไม่ แพทย์จะเล็งเห็นถึงความสามารถในการขับขี่ของผู้ที่จะขอใบขับขี่นั้น เพื่อไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคม เกิดผู้ขับขี่เกิดอาการทางโรคขึ้นมาตอนขับขี่ อาจจะเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ส่งผลเสีย ต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน ต่อผู้ขับขี่เอง และผู้ที่ใช้ถนน ด้วย

ซึ่งใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ออกให้มีผลใช้ 1 เดือน ต้องเอาใบรับรองไป ทำใบขับขี่ภายใน 1 เดือนเท่านั้น

และนอกจากนี้ ยังมีอีก 3 โรค สำคัญ ที่ไม่ควรขับรถ ได้แก่เบาหวาน , ความดัน และลมชัก ซึ่งอยู่ในขั้นตอนพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

และจะต้องมีการ ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ทดสอบการมองเห็นสี ตามที่กำหนด ,ทดสอบสายตาทางลึก ,ทางกว้าง ,ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า

นอกจากนี้ ผู้ขับขี่ รถมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 400 ซีซี จะต้องผ่านการอบรม และทดสอบการขับขี่ตามเกณฑ์ เพื่อเป็นความสามารถในการขับขี่

ต่อใบขับขี่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ไหม 2565 ขอตอบตรงนี้ว่าต้องใช้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

 

ใบรับรองแพทย์ ต่อใบขับขี่ มีอายุกี่วัน

มีผลแค่ 30 วันเท่านั้น (หรือ1 เดือน) ถ้าออกใบรับรองแล้วต้อง ไปทำเรื่องต่อใบขับขี่ภายใน 30 วัน

 

ใบรับรองแพทย์ใบขับขี่ใช้ตอนไหน

ใช้ตอนขอใบออกใบอนุญาติการขับขี่รถยนต์ หรือต่อใบขับขี่รถยนต์

 

ต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี ใช้ใบรับรองแพทย์ไหม

จำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์

 

ใบรับรองแพทย์ ต่อใบขับขี่ขอที่ไหน

จะต้องเป็นแบบฟอร์มทางกรมขนส่งทางบกกำหนด ขอได้ที่แพทย์สภา โรงพยาบาลต่างๆ หรือคลินิค ทั่วๆไป แจ้งว่าทำใบรับรองแพทย์ เพื่อทำการสำหรับทำใบขับขี่

 

เครดิต

https://www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=2816

เช็คผลอบรมใบขับขี่ออนไลน์2565 ในยุคโควิด ทำได้ง่ายกว่าที่คิด

เช็คผลอบรมใบขับขี่ออนไลน์2565 ท่านสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ dlt-elearning.com สำหรับผู้ที่ใบขับขี่ของท่านกำลังจะหมดอายุ หรือมีการต่อใบขับขี่ล่วงหน้า ท่านสามารถอบรมออนไลน์เพื่อต่อใบขับขี่ได้ ผ่านในระบบ e-Learning ในแอพลิเคชั่น และ ในเว็บไซต์ได้ ทำได้ในระบบ สำหรับผู้ที่ใบขับขี่กำลังจะหมดอายุ ในอีก 90 วันต่อใบขับขี่ล่วงหน้า และผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุ ไม่เกิน 1 ปี

 

ขั้นตอนการ อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ หรือต่อใบขับขี่ออนไลน์

เข้าเว็บไซต์ dlt-elearning.com แล้วคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

กรอกข้อมูล เลขบัตรประชาชน เบอร์โทร วันเดือนปีเกิด

เช็คผลอบรมใบขับขี่ออนไลน์2565 ในยุคโควิด ทำได้ง่ายกว่าที่คิด

เช็คผลอบรมใบขับขี่ออนไลน์2565 ท่านสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ dlt-elearning.com สำหรับผู้ที่ใบขับขี่ของท่านกำลังจะหมดอายุ หรือมีการต่อใบขับขี่ล่วงหน้า ท่านสามารถอบรมออนไลน์เพื่อต่อใบขับขี่ได้ ผ่านในระบบ e-Learning ในแอพลิเคชั่น และ ในเว็บไซต์ได้ ทำได้ในระบบ สำหรับผู้ที่ใบขับขี่กำลังจะหมดอายุ ในอีก 90 วันต่อใบขับขี่ล่วงหน้า และผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุ ไม่เกิน 1 ปี

 

 

เช็คผลอบรมใบขับขี่ออนไลน์2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กดยืนยัน

เมื่อ ลงทะเบียนแล้วใน คลิกเข้าในระบบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณจะต้องทำแบบทดสอบการอบรมก่อนโดยการตอบคำถาม และ

กดดูวีดีโอ การอบรม ไม่สามารถกดข้าม หรือปิดเว็บไซต์ได้ โดยเมื่อดูจบจะมีคำถาม ให้ตอบ 3 คำถาม ให้ตั้งสติมีสมาธิดีๆ เวลาดูวีดีโอ

อบรมใบขับขี่ขับรถส่วนบุคคล เวลาอบรม 1 ชม.
อบรมใบขับขี่รถขนส่งเวลาอบรม 2 ชม.
อบรมใบขับขี่รถสาธารณะ เวลาอบรม 3 ชม.
ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ขาดต่ออายุเกิน 1 ปีขึ้นไป เวลาอบรม 2 ชม.
ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว สิ้นอายุเกิน 3 ปี
เวลาอบรม 2 ชม.

เมื่อดูจบตอบคำถามเสร็จ ทำแบบทดสอบเสร็จ

 

ให้เช็ค ตรวจ สอบ ผลการอบรมออนไลน์
www.dlt-elearning.com ตรวจสอบสถานะ

 

เมื่ออบรมเสร็จให้นำผลการอบรม มาดำเนินการต่ออายุ ใน 15 วัน
สามารถจองคิวล่วงหน้าในการต่อใบขับขี่ได้ที่ ผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue

อบรมทําใบขับขี่ใหม่ออนไลน์ 2565 สามารถจองใบขับขี่ DLT Smart Queue เตรียมเอกสาร ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย อบรม สอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ ชำระเงินทำบัตร

 

 

ใบขับขี่ มีอายุกี่ปี  คำตอบคือ 2 ปีแบบชั่วคราวเมื่อต่ออายุ แล้วจะได้เป็นแบบ 5 ปี  

ใบขับขี่ มีอายุกี่ปี  คำตอบคือ 2 ปีแบบชั่วคราวเมื่อต่ออายุ แล้วจะได้เป็นแบบ 5 ปี   การขับรถยนต์บนท้องถนน เราต้องมีใบขับขี่ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก  เพื่อเป็นใบเบิกทางว่าท่านนั้นสอบใบขับขี่ผ่านแล้ว และสามารถขับรถยนต์ได้อย่าง  เป็นไปอย่างมาตรฐานสากล  และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นที่จะเกิดอุบัติเหตุ  บนท้องถนนเกิดขึ้นด้วย  ถ้าเกิดกฎหมายเป็นใครก็ได้ขับขี่บนท้องถนนโดยไม่มีใบขับขี่  รับรองว่า  เละเทะแน่นอน  คนขับขี่หวาดเสียว ไม่ปลอดภัย  เกิดอุบัติเหตุเยอะขึ้นบนท้องถนน   การมีใบขับขี่เพื่อควบคุมคุณภาพคนที่สามารถขับรถยนต์ได้  ปัจจุบันใบขับขี่มีแบบชั่วคราว คือ 2 ปี   ถ้าต่ออายุ จาก 2 ปี  จะได้ใบขับขี่ แบบ 5 ปี มาใช้งาน    สำหรับแบบใบขับขี่ 5 ปี  เราสามารถต่ออายุภายใน 90 วันได้   ถ้าหมดอายุ เกิน 1 ปี  แต่ไม่เกินภายใน 3ปี  ต้องมีการสอบข้อเขียนให้ผ่านใหม่ 50ข้อ เพื่อทบทวน กฎจราจร และระเบียบข้อความรู้ทางการขับรถยนต์ ที่ควรทราบ   แต่ถ้าหมดอายุ เกิน 3 ปี จะต้องเพิ่ม ทั้งสอบข้อเขียน และ สอบภาคปฏิบัติ ขับรถใหม่หมด  เพราะ เหมือนไม่ได้ขับรถมานาน  จะต้องมาทบทวน  สอบใหม่หมด  บางท่านอาจจะ  ไมไ่ด้ขับนานจนสอบไม่ผ่านได้ในครั้งแรกก็เป็นไปได้   

ใบขับขี่ มีอายุกี่ปี

 

เอกสารที่ต้องใช้ต่ออายุใบขับขี่

ใบขับขี่รถยนต์ตัวจริง

บัตรประชาชนตัวจริง

 

ใบขับขี่ มีอายุกี่ปี  ใบขับขี่มีอายุกี่ปี 2565

ใบขับขี่ มีอายุ 2 ปีแบบชั่วคราว เมื่อต่ออายุแล้ว จะได้เป็นแบบ 5 ปี

 

ใบขับขี่มีอายุ 10 ปี ใบขับขี่มีอายุ 12 ปี

หลายท่านสังเกตุเห็นว่า  ปีที่ได้รับใบอนุญาติ  กับปีที่หมดอายุ  จะมีอายุ 10 ปี +    หลายท่านสงสัยว่าใบขับขี่นี้มีอายุ 10 ปี  ใช่ไหม   คือถ้านับจากที่ท่านออกใบขับขี่ครั้งแรก  ใช่  แต่ท่านมีการต่อใบขับขี่มาแล้ว 1 ครั้ง  ต่อใบขับขี่ครั้งนึงใช้ 5 ปี  ทำให้อายุ ห่างกัน 10 ปี

 

ใบขับขี่ชั่วคราว 1 ปี

ปัจจุบันไม่มีแล้ว ได้เปลี่ยนเป็นใบขับขี่ชั่วคราว 2 ปีแล้วตั้งแต่ 23 มีนาคม 2558

 

ใบขับขี่ส่วนบุคคล ขับรถอะไรได้บ้าง

สามารถขับขี่ขนส่งส่วนบุคคล  หรือสำหรับ โดยสารส่วนตัวได้  ขนส่งส่วนบุคคลจะต้องไม่เกินน้ำหนัก 1,600 กิโลกรัม และไม่ได้เป็นแบบที่ต้องรับจ้าง

 

ใบขับขี่ชั่วคราว หมดอายุ

ใบขับขี่ชั่วคราว หมดอายุ  ถ้าท่านใบขับขี่ชั่วคราวหมดอายุ ท่านสามารถต่อล่วงหน้าภายใน 60 วันก่อนหมดอายุได้  และหมดอายุ ไม่เกิน 1 ปี สามารถต่อใบขับขี่ โดยไม่ต้อง สอบข้อเขียน  ไม่ต้องสอบภาคสนาม   แต่ถ้าหมดอายุ เกิน 1 ปี จะต้องสอบข้อเขียน 50 ข้อใหม่   ถ้าหมดอายุเกิน 3 ปี  จะต้องมีใบรับรองแพทย์ แล้วสอบภาคทฤษฎี  และภาคสนามใหม่หมด   แต่ถ้ากรณีที่ใบขับขี่ 5 ปี  หมดอายุ  คือ ต่อล่วงหน้าได้ภายใน 90 วัน ก่อนหมดอายุ   ถ้าหมดอายุเกิน 1 ปี  ให้สอบข้อเขียนเพิ่มเติม  แต่ถ้าหมดอายุ เกิน 3 ปี ให้สอบข้อเขียน  และภาคปฏิบัติใหม่ รวมถึง มีใบรับรองแพทย์ด้วย

ใบขับขี่ชั่วคราว หมดอายุ

ท่านสามารถจองคิวต่อใบขับขี่ล่วงหน้าออนไลน์  ได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue  ทำการจองคิวดำเนินการล่วงหน้า

 

ใบขับขี่ชั่วคราว หมดอายุ ขั้นตอนการต่ออายุจากใบขับขี่ชั่วคราว 2 ปี ไปเป็นใบขับขี่ 5 ปี

 

เตรียมเอกสาร

1.ใบขับขี่ชั่วคราว

2.บัตรประชาชนตัวจริง

3.ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน  เพื่อเป็นหลักฐานว่าไม่มีโรคอันตรายร้ายแรงขณะขับขี่รถยนต์  และ  ไม่เป็นบุคคล วิกลจริตฟั่นเฟือง

 

4.ตรวจสอบเอกสารทั้งหมด  

5.ทดสอบ สมรรถภาพทางร่างกาย  ประกอบด้วย

การมองเห็น  สายตาทางลึก  สายตาทางกว้าง  ปฏิกิริยาทดสอบทางเท้า

  1. ทำการถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่
  2. ชำระค่าธรรมเนียม 505 บาท

 

ต่อใบขับขี่ไม่ต้องฟังคำบรรยาย  และเมื่อต่อใบขับขี่แล้วจะได้ใบขับขี่อันใหม่ ไม่ได้ใบขับขี่อันเก่าคืน  

 

เมื่อได้ใบขับขี่แล้วให้ท่านตรวจดูความถูกต้อง  ของข้อมูล  

ประเภทของใบขับขี่   ถูกต้องไหม

ชื่อ นามสกุล  สะกดถูกไหม

เลขบัตรประชาชน ในใบขับขี่ถูกต้องไหม

วันอนุญาติ และวันสิ้นสุดหมดอายุ ถูกต้องไหม

ด้านหลังให้ดูที่อยู่ของเราว่าถูกต้องไหม

 

ถ้าท่านไม่สะดวกต่อที่สำนักงานขนส่ง ถ้าท่านสะดวกต่อใบขับขี่เอกชน  แนะนำ ไอไดร์ฟรังสิต ผ่านมาตรฐานกรมขนส่งทางบก  สนามพื้นที่ใหญ่ 6 ไร่   ครูสอนเก่งในการขับรถ และเก่งเรื่องการใช้คำพูดในการสอน  ใจดี  เน้นจุดที่สำคัญ  ให้ไม่ลืม  เรียนจนกว่าจะเป็น  จะทำได้  ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ติวข้อสอบแบบเข้มข้น ที่คุณทำได้อย่างแน่นอน  ถ้าเรียนกับเรา   พร้อมพาออกไปบนท้องถนน เพื่อดูการขับขี่ของจริง  

 

ท่านไม่ควรปล่อยให้ใบขับขี่ของท่านหมดอายุ  แล้วค่อยต่อ  เพราะ  ถ้าโดนตำรวจจราจรตรวจบัตรขึ้นมา แล้วหมดอายุจะโดนโทษปรับ  สูงสุดไม่เกิน 2000 บาท  ไม่พกใบขับขี่ หรือ ไม่แสดงใบขับขี่ เสียค่าปรับ 200 บาท

 

ใบขับขี่ชั่วคราว หมดอายุ  ควรเตรียมการให้เรียบร้อย   ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ  ถ้ากลัวลืมจริงๆ  ให้ใช้แอพปฏิทินแจ้งเตือนบนมือถือ  ว่าต้องต่ออายุใบขับขี่  บางคนอาจจะลืมจน  โดนตรวจอีกทีโดนปรับแล้ว  

 

กรมการขนส่งทางบก ระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ มีการให้ขยายเวลาการต่อใบอนุญาติ

ข่าวดี กรมการขนส่งทางบก ระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ กำหนดให้ขยายการต่อใบอนุญาติ สำหรับรถส่วนบุคคล และรถสาธารณะ ด้วยตามกฎหมายว่า ให้ต่ออายุ ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนใบอนุญาติหมดอายุ และ ขยายระยะเวลาสำหรับผลการอบรมในทางเว็บไซด์ E-Learning ให้มีอายุ 6 เดือน เพื่อให้เวลาเตรียมตัวมากขึ้น
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร มีตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมกรมขนส่งทางบก จากสาเหตุที่มีผู้ได้รับใบขับขี่เป็นจำนวนมาก ขยายเพื่อให้ทางระบบขนส่งได้บริการประชาชนได้เต็มความสามารถ เต็มที่ จากเดิม การต่อก่อนหมดอายุ 3 เดือน ทำให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการแน่นจนเกินไป ทั้งนี้ได้นำระบบ E-learing ของเว็บ www.dlt-elearning.com มาใช้แล้ว แต่ยังบริการได้ไม่เต็มที่จึง แจ้งว่าตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 ไป จะมีการขยายระยะเวลาต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล และใบขับขี่รถสาธารณะ ตามพระราชบัญญติ พ.ศ. 2522 สำหรับทุกประเภท ประกอบด้วยดังนี้คือ ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ,รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ,รถสามล้อส่วนบุคคล ,รถบดถนน ,รถแทรกเตอร์ ,รถยนต์สาธารณะ ,รถสามล้อสาธารณะ ,รถจักยานยนต์สาธารณะ ให้สามารถยื่นคำขอต่อใบอนุญาติได้ จากเดิมที่ให้ไว้ภายใน 3 เดือน แก้ไขเปลี่ยนเป็น ภายใน 6 เดือน (180 วัน) ก่อนหมดอายุ

สำหรับผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่รถ สามารถเลือกอบรมผ่านทาง เว็บไซด์ www.dlt-elearning.com ได้ ด้วยตนเอง โดยกำหนดเวลาที่จะอบรมได้เอง เวลาไหนก็ได้ อบรมมี 4 อย่างคือ
-การอบรมต่ออายุใบขับขี่ขับรถส่วนบุคคล
-การอบรมต่ออายุใบขับขี่ขับรถขนส่ง
-การอบรมต่ออายุใบขับขี่ขับรถสาธารณะ
-การอบรมต่ออายุใบขับขี่ขับรถส่วนบุคคล ที่สิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป

กรมการขนส่งทางบก ระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ  มีการปรับเปลี่ยนเพื่อช่วยให้ระบบราชการทำงานได้สะดวกขึ้น และยังลดความเสี่ยงในการเกิด โควิด-19 ผลการอบรมใช้ได้ 6 เดือนหลังจากวันที่ผ่านการอบรม และขอให้ผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่ต่อก่อนที่จะหมดวันหมดอายุ สามารถจองคิวได้ที่แอปพริเคชั่น DLT Smart Queue ทั้งระบบแอนดรอย และ IOS หรือทางเว็บไซต์กรมขนส่งทางบก https://gecc.dlt.go.th

กรมการขนส่งทางบก ระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

เอกสารต่อใบขับขี่รถยนต์ 2564

เอกสารต่อใบขับขี่รถยนต์ ต้องใช้อะไรบ้าง

1.หนังสือรับรองจากการอบรม สามารถอบรมที่โรงเรียนเราได้ ถ้าขับขี่ครั้งแรกต้องอบรม 15ชม. แต่ถ้าต่อใบขับขี่ รร.ไอไดรฟ์มีหลักสูตร อบรมต่อ 1 ชม.
2.ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน โดยแจ้งแพทย์ว่าสำหรับทำใบขับขี่ (เตรียมไปให้พร้อม ถ้าลืมก็มีคลินิค แถวขนส่งสำหรับผู้ที่ลืมเตรียมมา)
3.บัตรประชาชนตัวจริง โดยทางเจ้าหน้าที่จะดูหน้ากับบัตรว่าตรงตัวจริง
4.สำเนาบัตรประชาชน เตรียมไปเผื่อใช้ (บางที่ก็ไม่ต้องใช้)
5.ใบขับขี่ใบเก่าเดิม (สำหรับต่ออายุ)
6.ปากกา 2 ด้าม เพื่อเขียนเอกสาร
7.เตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับครั้งแรก 205 บาท ครั้งสองเป็นต้นไป505 บาท
8.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)

ถ้าใบขับขี่หาย ให้แจ้งที่ขนส่งเพื่อทำเอกสารแจ้งว่าหาย (โดยไม่ต้องแจ้งความ)

หากขาดต่อเกิน 1-3 ปี  ต้องจองคิวสำนักงานฯทั่วประเทศ  หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 1584

เตรียมทดสอบร่างกาย ,ชำระค่าธรรมเนียม ถ่ายรูปติดบัตรใบขับขี่ให้พร้อม (ต่อใบขับขี่อยู่กับเราไป 5 ปี เตรียมเสื้อผ้า ผม แต่งหน้าให้ดี)

สำหรับต้องการต่อใบขับขี่ล่วงหน้า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

สามารถจองคิวต่อใบขับขี่ ผ่านแอพลิเคชั่น มือถือ ดูรายละเอียด ได้ที่ link นี้  DLT Smart Licence     หรือทางเว็บไซด์  https://gecc.dlt.go.th  ของกรมขนส่งทางบก ต่ออายุใบขับขี่

ต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2564

ต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ มีขั้นตอนไม่ยาก สามารถต่อได้ก่อนหมดอายุ 3 เดือน หรือ หลังหมดอายุได้

ต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซด์ ต้องเตรียมเอกสาร
1.บัตรประชาชน
2.ใบขับขี่ใบเดิม
3.ใบรับรองแพทย์ (เฉพาะผู้ต่ออายุใบขับขี่จาก 2 ปีเป็น 5ปีเท่านั้น ส่วน 5 ปี เป็น 5 ปี ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์)
4.ถ้าเปลี่ยนชื่อ ,นามสกุล ,หรือที่อยู่อาศัยให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยน

ถ้าต่ออายุใบขับขี่รถจักรยานยนต์แบบ 5 ปีไปเป็น 5 ปี ต่อก่อนล่วงหน้าหรือหมดอายุ ไม่เกิน 1 ปี ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ในการอบรมทดสอบ การเบรคเท้า ทดสอบสายตาทางกว้าง ลึก และทดสอบการบอดสี

ถ้าใบขับขี่หมดอายุ เกิน 1 ปี ไม่เกิน 3 ปี ต้องสอบข้อเขียนใหม่ทั้งหมด แต่ไม่ต้องสอบขับรถใหม่

ถ้าใบขับขี่หมดอายุ เกิน 3 ปี ต้องสอบทั้งข้อเขียนและสอบขับรถใหม่ พร้อมยื่นใบรับรองแพทย์และเอกสารอื่นๆประกอบ

 

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์ มี ได้ 2 วิธีใหญ่ๆ
1.อบรมผ่านออนไลน์ ต่ออายุใบขับขี่

2.อบรมที่สำนักงานขนส่ง หรือที่โรงเรียนของเรา

2.1.ไปตามสถานที่นัด และรับบัตรคิว
2.2. ทดสอบร่างการ ตาบอดสี สายตาทางลึก กว้าง และปฏิกิริยาทางเท้า

2.3.อบรมประมาณ 1 ชม.
2.4.ชำระเงิน
ค่าใช้จ่ายในการต่อใบขับขี่ 2 ปี รวม 105 บาท ( ค่าใบขับขี่ + ค่าคำขอ)
ค่าใช้จ่ายในการต่อใบขับขี่ 5 ปี รวม 255 บาท ( ค่าใบขับขี่ + ค่าคำขอ)
ถ่ายรูป ทำใบขับขี่

 

ต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

ต่อใบขับขี่ ออนไลน์ 2564 ผ่านมือถือ

ต่อใบขับขี่ ออนไลน์ 2564

ต่อใบขับขี่ ออนไลน์ 2564  ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ แบบรวดเร็ว โดยทำผ่านระบบออนไลน์ DLT e-Learning เว็บไซด์ www.dlt-elearning.com กรมการขนส่งทางบก ใช้งานได้ผ่านคอมหรือมือถือ smart phone

 

 

ต่อใบขับขี่ ออนไลน์ 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนมีดังนี้

1.เข้าเว็บ www.dlt-elearning.com
2.กดปุ่ม ลงทะเบียน

ต่อใบขับขี่รถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.กรอกข้อมูลให้ครบให้ถูกต้อง เลขบัตรประชาชน ,เบอร์โทรศัพท์ ,วันเดือนปีเกิด

 

กรมการขนส่งทางบก ต่อใบขับขี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.กดเลือกแบบทดสอบก่อนอบรม  ว่าเป็นประเภทไหน

4.1. ใบอนุญาติขับรถส่วนบุคคล (รถจักรยานยนต์,สามล้อ,รถยนต์) อบรม 1 ชม.

4.2. ใบอนุญาติขับรถขนส่ง อบรม 2 ชม.

4.3. ใบอนุญาติขับรถสาธารณะ ( รถจักรยานยนต์สาธารณะ ,รถยนต์สามล้อสาธารณะ ,รถยนต์สาธารณะ) อบรม 3 ชม.

4.4. ใบอนุญาติขับรถส่วนบุคคล (รถจักรยานยนต์ ,รถสามล้อ,รถยนต์ ) สำหรับขาดต่ออายุ เกิน 1 ปี  ระยะอบรม  2 ชม.

ต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.กดทำแบบทดสอบก่อนการอบรม เลือกคำตอบที่ถูกต้อง เสร็จแล้วกดส่งข้อสอบ

ต่อใบขับขี่ออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.กดเพื่อดูวีดีโออบรม ประมาณ 1 ชม.

ต่อใบขับขี่วันเสาร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.ทำแบบทดสอบหลังอบรม คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้อง และกดส่งข้อสอบ

ต่อใบขับขี่หมดอายุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.ถ้าขึ้น ท่านผ่านการอบรมแล้ว ให้บันทึกหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐาน ขอยื่นต่อใบขับขี่รถ  ภายใน 90 วันเท่านั้น

กรมขนส่งทางบก ต่อใบขับขี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อใบขับขี่รถยนต์ใช้เอกสารอะไรบ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.จากนั้นจึงทำการจองคิวที่ขนส่ง เพื่อทำใบขับขี่

 

10. จองคิวทำใบขับขี่ ผ่านทาง แอพ DLT Smart Queue 

 

 

ต่อใบขับขี่ล่วงหน้า  การจองคิว การต่อใบขับขี่รถในแต่ละประเภท ขั้นตอนต่างๆ

ต่อใบขับขี่ล่วงหน้า ต้องเตรียมการอย่างไรสอบอย่างไร ใช้ใบเอกสารอย่างไรบ้าง

 ต่อใบขับขี่ล่วงหน้า ใบขับขี่มีการกำหนดอายุ มีวันหมดอายุ บุคคลผู้ขับขี่จะต้องไปต่ออายุใบขับขี่เมื่อถึงเวลาที่ใกล้หมดอายุ  การต่อใบขับขี่มีแบ่งรายละเอียดตามกรณีต่อไปนี้คือ

1.การจองคิวเพื่อต่อใบขับขี่

2.การต่อขับขี่จาก 2 ปี ไปเป็น 5 ปี (เปลี่ยนจากชนิดชั่วคราว ไปเป็นชนิด 5 ปี)

3.การต่อใบขับขี่จาก 5 ปี ไปเป็น 5 ปี (จากชนิด5 ปี ไปเป็นแบบเดิมชนิด 5 ปี)

ต่อใบขับขี่ล่วงหน้า

ใบขับขี่  ใบอนุญาตในการขับรถเป็นเอกสารสำหรับผู้ขับขี่รถทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ รถบรรทุกฯลฯ  ที่ขับออกมาตามถนน จะต้องมีการสอบใบขับขี่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

        ทำใบขับขี่ได้ตอนอายุ

- ใบขับขี่รถยนต์ และมอเตอร์ไซด์ ต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป

- ใบขับขี่มอเตอร์ไซด์ชั่วคราว  สำหรับที่มีขนาดกระบอกสูบไม่เกิน 110 cc ต้องมีอายุ อย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป

-ใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ  ทั่วๆไป  ต้องอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป

-ใบขับขี่รถยนต์สาธารณธ  รถยนต์สามล้อสาธารณะ ต้องอายุมากกว่า 22 ปีขึ้นไป

-ใบขับขี่รถบดถนน ,รถแทรกเตอร์ และประเภทอื่นๆ  ต้องอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป

เอกสารการต่อใบขับขี่ใช้ บัตรประชาชน ,ใบขับขี่เดิม ,ใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับใบขับขี่ (เริ่ม 19 กพ. 64 เป็นต้นไป)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

1.การจองคิวเพื่อต่อใบขับขี่

ผู้ที่จะดำเนินการจะต้องจองคิวทำใบขับขี่ และ เข้ารับการอบรมล่วงหน้า  ตามพ.ร.บ. รถยนต์  ทั้งการทำใบขับขี่ใหม่ และขอใบอนุญาตขับขี่ชนิดชั่วคราว  หรือถ้าต้องการต่ออายุใบขับขี่ประเภทต่างๆ ทำการจองผ่านทางออนไลน์ ,โทรศัพท์ หรือด้วยตัวเองได้

  • จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ อินเตอร์เน็ต เป็นวิธีที่นิยมกันมาก สามารถทำการได้โดย  ผ่านทาง  แอปพลิเคชั่นในมือถือชื่อ DLT Smart Queue  หรือจองทางเว็บไซด์ กรมขนส่งทางบกชื่อ dlt.go.th
  • จองคิวต่ออายุใบขับขี่ทางโทรศัพท์ เบอร์โทรตามสำนักงานขนส่งพื้นที่ต่างๆ
  • จองคิวต่ออายุใบขับขี่ ด้วยตนเอง ตามสำนักงานขนส่งพื้นที่ต่างๆ

 

2.ต่ออายุใบขับขี่จาก 2 ปีไปเป็น 5 ปี

การขอใบขับขี่จากชนิดชั่วคราว  ไปเป็นชนิด 5 ปี  จากชนิด2 ปีไปเป็น 5 ปี  มีวิธีการคือ หลังจากที่ทำใบขับขี่ครั้งแรก  แล้วมีการได้ใบขับขี่ชั่วคราวมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี  และการต่อใบครั้งต่อไปจะเป็นขอรับใบขับขี่ชนิด 5 ปี  มีหลักเกณฑ์คือ

คุณสมบัติของผู้ที่ทำการขอใบขับขี่ชนิด 5 ปี

1.มีการได้รับใบขับขี่รถยนต์แบบชั่วคราว  ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแบบชั่วคราว  หรือใบขับขี่รถยนต์แบบสามล้อส่วนบุคคลแบบชั่วคราว  มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

2.เป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตราเลขที่ 46  เช่นไม่มีใบขับขี่รถยนต์ชนิดเดียวกัน อายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  หรือไม่เป็นบุคคลผู้ที่ถูกยึด เพิกถอนใบขับขี่รถ

3.ไม่เคยถูกพิพากษาให้ลงโทษ หรือถูกลงโทษถูกปรับ 2 ครั้งขึ้นไป ในกฎหมายความผิดในการขับรถ ตามข้างล่างนี้อย่างน้อย 1 อย่าง  เว้นแต่จะพ้นโทษแล้วในครั้งสุดท้าย  อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป  ดูกฎหมายความผิดข้างล่าง

-เมาสุรา เมาสิ่งเสพติด หรืออื่นๆ

-ฝ่าฝืนสัญญาณกฎหมายจราจร  เครื่องหมายจราจร

-ขับรถเร็วเกินอัตรา

-กีดขวางจราจร

-ขับรถไม่คำนึงความปลอดภัย

-ขับรถประมาท อาจจะเกิดอันตราย

4.ใบขับขี่ชั่วคราวไม่หมดอายุ เกิน 1 ปี   ถ้าเกิน ให้ทดสอบเพิ่มเติมไปได้

ต่อใบขับขี่รถจาก 2 ปี ไปเป็น 5 ปี ต้องใช้เอกสาร

-ใบขับขี่ชั่วคราวที่เคยได้รับมาอย่างน้อย1 ปีขึ้นไป

-บัตรประชาชน

-ใบรับรองแพทย์ที่มีการออกก่อนวันยื่นทำเรื่องไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอน ต่อใบขับขี่รถจาก 2 ปี ไปเป็น 5 ปี  ตรวจสอบเอกสาร และออกคำร้องขอ และทดสอบสมรรถภาพร่างกายดังนี้

-การมองเห็นสี ที่ใช้ในการขับรถ ว่าผิดเพี้ยนหรือไม่

-ทดสอบสายตาทางลึก  ทางกว้าง

-ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าและขา  การใช้เบรก

ค่าใช้จ่าย

ชำระค่าธรรมเนียม  ค่าคำร้อง 5 บาทค่าธรรมเนียมการขับขี่แต่ละประเภท  สมมมุติเป็นการขับขี่รถยนต์จะเสีย 500 บาท  ส่วนใบขับขี่มอเตอร์ไซด์ เสีย 250 บาท ชำระแล้วถ่ายรูปติดบัตรใบขับขี่

กรณีการ ต่อใบขับขี่ล่วงหน้า ให้เจ้าของรถ สามารถต่อได้ไม่เกิน 60 วัน

กรณีขาดต่อใบขับขี่รถ ถ้าอายุเกิน 1 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3ปี  จะต้องมีการสอบข้อเขียนใหม่   ยกเว้นแต่ถ้าหมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไปให้ไปเพิ่มขั้นตอนอบรม,ทดสอบข้อเขียน และทดสอบการขับรถใหม่หมด

 

3.กรณีต่อใบขับขี่จาก 5 ปีไปเป็น 5ปีเดิม

จะต้องเป็นผู้ได้รับรถยนต์ส่วนบุคคล  รถจักรยานต์ส่วนบุคคล สามล้อส่วนบุคคล รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร์  หรือรถชนิดอื่นอยู่แล้ว   และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการถือใบขับขี่  และต้องไม่หมดอายุ เกิน 1 ปี  ถ้าหมดอายุเกินต้องทดสอบคุณสมบัติเพิ่มเติม

การต่ออายุใบขับขี่จาก5 ปีเดิมไปเป็น 5 ปีใหม่  ให้ใช้เอกสารใบขับขี่เดิม หรืออีกอย่างคือใบแทน  บัตรประจำตัวประชาชน  และใบรับรองแพทย์ที่ออกก่อนวันยื่นไม่เกิน 1 เดือนเท่านั้น

ขั้นตอนการดำเนินการ  คือ  ตรวจสอบเอกสารและออกคำขอทดสอบสมรรถภาพทางกาย   การมองเห็นสีที่ใช้ในการขับรถยนต์  ทดสอบ สายตาทางลึก ทางกว้าง   ทดสอบปฏิกิริยาที่ขาและเท้า  การเหยียบเบรก   มีการอบรม 1 ชม. แล้วถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

ค่าใช้จ่าย รถยนต์ 505 บาท  และ มอเตอร์ไซด์  255 บาท  (ค่าคำร้อง 5 บาทรวมแล้ว)

ถ้าต้องการ ต่อใบขับขี่ล่วงหน้า  ให้ต่อไม่เกิน 90 วัน

ถ้าขาดต่อ  กรณีสิ้นอายุมากเกิน 1 ปี  แต่ไม่เกิน3 ปี  ให้สอบข้อเขียนใหม่ทั้งหมด

ถ้าขาดต่อมากเกิน 3 ปี  จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ สอบปฏิบัติขับรถใหม่หมด  และเอกสารต่อใบขับขี่เซ็นชื่อรับรองทางการแพทย์ไม่เกิน 1เดือนเท่านั้น

 

กฎระเบียบในการเดินทางไปอบรมต่อใบขับขี่มีดังนี้คือ

-มีการยื่นเอกสารตอนเช้า 7.45 น. – 8.30 น.  ถ้าเลยเวลาถือว่าสละสิทธิ์ต้องจองใหม่

-ทุพพลภาพ ติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

-แต่งกายสุภาพในวันที่นัดอบรม  ขาสั้น  กับรองเท้าแตะไม่ได้