อบรมต่ออายุใบขับขี่

อบรมต่ออายุใบขับขี่

สามารุทำอบรมได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

หลักสูตรการอบรมต่ออายุใบขับขี่ 1 ชม.
สำหรับผู้ขอต่อใบขับขี่ 5ปี ต่อ 5ปี สำหรับ (ใบอนุญาตขับรถยนต์ , จักรยานยนต์) 1 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้

1. การขับรถอย่างปลอดภัย
2. มารยาทในการขับรถ

หลักสูตรการอบรมต่ออายุใบขับขี่ 2 ชม.
สำหรับผู้ขอต่อใบขับขี่ 3ปี ต่อ 3ปี (ใบอนุญาตขับรถ บรรทุก บ.2 ท.2) 2 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้

1. การขับรถอย่างปลอดภัย
2. มารยาทในการขับรถ

เปิดอบรมใบขับขี่ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (โทรสอบถามรอบและเวลาอีกครั้งก่อน)
1 รอบ/วัน เวลา 12.00 – 13.00 น. สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์
ทุกวันศุกร์ 1 รอบ/วัน เวลา 12.00 – 14.00 น. สำหรับรถบรรทุก หรือ รถที่ใช้เพื่อการขนส่ง บ.2 ท.2