การขอรับใบอนุญาตขับรถ

การขอรับใบอนุญาตขับรถ  ตามกฎหมายการขนส่งทางบก ประกาศ ณ วันที่ 19 กพ.64  ว่า ต้องใช้ใบรับรองแพทย์  ตามแบบฟอร์ม ที่แพทย์สภากำหนด  พร้อมทั้ง ใบอนุญาตผู้ประจำรถ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย  หลักเกณฑ์ของทางการขนส่งทางบก

การขอรับใบอนุญาตขับรถ

 

การขอรับใบอนุญาตขับรถ  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ตำแหน่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  ระบุว่า เพื่อให้เป็นกฎระเบียบเรียบร้อย และเพื่อความปลอดภัยในท้องถนน  กรมขนส่งทางบกเลยออกกฎระเบียบการขอรับใบอนุญาตขับรถ   ตั้งแต่  วันที่ 19 กพ.64 เป็นต้นไป บุคคลที่ต้องการขอรับใบอนุญาติขับรถ  ต้องใช้เอกสารใบรับรองแพทย์ ตามกฎหมายขนส่งทางบก เพื่อเป็นหลักฐานประกอบ ในการขอรับใบอนุญาติทางการขับรถ  สำหรับการขอใหม่

ส่วนในกรณี  ผู้ที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตในการขับรถ หรือในกรณีผู้ที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาติประจำรถมาก่อน  ถ้าต้องการเปลี่ยนอายุและประเภท  สิ่งที่ต้องใช้คือใบรับรองแพทย์ที่เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐานแพทย์สภาที่มีระบุส่วนที่ขอรับรองสุขภาพตนเอง  และส่วนที่แพทย์ตรวจรับรองซึ่งทางการแพทย์จะต้องระบุด้วย ว่าบุคคลนั้นจะต้องไม่มีโรคผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่เป็นอันตรายร้ายแรง  และไม่มีโรคประจำตัว

การต่ออายุใบอนุญาตการขับรถ  เดิมจะไม่มีการกำหนดบังคับ ให้ใช้เอกสารทางการแพทย์  แต่ด้วยการวินิจฉัย  และการวิเคราะห์แล้วว่าเมื่อผู้ขับขี่อายุมากขึ้นจะส่งผลให้สุขภาพในการขับรถยนต์ แปรผันไปตามสุขภาพวัย ของผู้ขับขี่นั้นๆ วัยที่มากขึ้น อาจจะมี  โรคประจำตัว ทำให้ส่งผลให้การขับขี่  บกพร่อง จนสูญเสียการควบคุมในการขับรถ  เรื่องนี้จึงจำเป็นสำคัญในการ  ให้ผู้ขับขี่ เข้ารับการตรวจโดยแพทย์  และได้รับการรับรองในการทดสอบสมรรถภาพทางร่างการ  ที่สำคัญในการขับขี่รถยนต์บนถนน เมื่อผู้ขับรถมาสำนักงานขนส่ง  ประกอบด้วยการทดสอบหลากหลายประเภทเช่น การทดสอบทางสายตาทางลึก และทางกว้าง  การทดสอบการมองเห็นสีต่างๆว่าผิดปกติหรือไม่  การทดสอบทางปฏิกิริยา  โดยผู้ที่จะทำการขอรับใบอนุญาตขับรถ  ทำใบอนุญาต นั้น สามารถแจ้งแพทย์ ว่า  ขอรับใบรับรองทางการแพทย์ในการขับขี่รถยนต์เพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการขอใบรับรอง  เพื่อนำไปใช้ แบบที่ถูกต้อง  ส่วนในอนาคต จะมีการวิเคราะห์และเฝ้าระวัง  ว่าบุคคล ที่เป็นโรคต้องห้าม หรือได้รับการตรวจที่ผิดปกติ แบบใด ที่ไม่สมควรได้รับ ใบอนุญาตรถยนต์ โดยกรมขนส่งทางบกจะประสานงานกับสภาการแพทย์ต่อไป

ที่มาจาก  กรมการขนส่งทางบก

 

ผู้ประจํารถ หรือผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีความผิดอย่างไร

คือ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522  บัญญัติไว้ว่า  ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย  จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1 พัน บาท หรือทั้งจำและทั้งปรับ

กรณีรถยนต์สาธารณะไม่มีใบอนุญาต จะมีความผิดตามมาตรา 56 ประกอบมาตรา 60 คือ ปรับไม่เกิน 2 พันบาท

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522 มีการกำหนดระบุโทษไว้ตามมาตรา 151  ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  93 วรรค 1  ให้ถูกปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท แต่ถ้าฝ่าฝืนผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถหรือตำรวจจราจร จะต้องจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ไม่เช่นนั้นให้ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำ และ ทั้งปรับ


One Comment

  1. ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ เพื่อใช้งานระหว่างประเทศได้กว่า 150 ประเทศ

    […] การขอรับใบอนุญาตขับรถ อัพเดตล่าสุด… […]

Comments are closed.